patent
Marka
Marka S.S.S.

1-)Marka Nedir ?Marka, bir firma yada şahıs tarafından üretilen mal veya hizmetlerin, başkaca firma yada şahıslar tarafından üretilen mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan; kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır.  Marka ile ilgili en önemli kriter, kullanılan işaretin benzer ürün yada hizmetlerden farklılaşmayı sağlayan “Ayırt Edici Özeliliğinin” bulunması gerekliliğidir.

2-)Türkiye ‘de Marka Tescilinde Yetkili Kurum Hangisidir Ve Bu İşlemleri Kimler Yapabilir ?Türk Patent Enstitüsü (T.P.E.), kanunlarla bu konuda yetkili kılınmıştır. T.P.E. Ankara’ da faaliyet gösteren Sanayi Bakanlığı’na bağlı özerk bir kurumdur. Türk Patent Enstitüsü’nde işlem yapma yetkisi ise, bizzat müracaat eden gerçek hak sahiplerine veya hak sahiplerini Enstitü Nezdinde temsile yetkili ve sicile kayıtlı resmi Marka Vekillerine tanınmıştır.

3-)Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler Nelerdir?

• Marka tarifinde belirtildiği üzere öncelikli olarak Ayırt Edici olmayan herhangi bir işaretin marka olarak tescil edilmesi imkanı bulunmamaktadır. (556 s. KHK. m.7/a)
• Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar, (556 s. KHK. m.7/b)
• Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak  içeren işaretler de marka olarak tescil edilemez. (556s.KHK.m.7/c)
• Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları tek başına veya esas unsur olarak içeren işaretlerin tescili de mümkün değildir. (556 s. KHK. m.7/d)
• Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli  değerini veren şekli içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmesi de mümkün değildir. (556 s. KHK. m.7/e)


• Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler marka olarak tescil edilemez. (556 s. KHK. m.7/f)
• Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış işaretler marka olarak tescil edilemez  (556 s. KHK. m.7/g)
• Kamuyu  ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer **armalar**, amblemler veya nişanları içeren işaretler marka olarak tescil edilemez. (556 s. KHK. m.7/h)
• Sahibi tarafından izin verilmemiş bulunan tanınmış işaretlerin,  dini değer ve sembolleri içeren işaretlerin ve kamu düzenine yada genel ahlaka aykırı işaretlerin marka olarak tescil edilemez. (556 s. KHK. m.7/ı-j-k)Yukarıda sayılan unsurların marka olarak tescil edilerek şahıs veya tüzel kişilik adına korunması mümkün değildir.

4-)Marka Tescili Neden Önemlidir?Kullandığınız Ticari işaretin -ayırt edici- taklit edilmesinden endişe duyulması halinde, en kısa sürede tescili için TPE’ye başvurulması gerekir. Diğer gerçek yada tüzel kişiler sizden önce markanızın tescili için başvuruda bulunabilir ve sizin hak kaybınıza sebep olabilir. Markanız tescil edilebilirlik kriterlerine sahip ise tescil edilerek on yıl süre ile korunacaktır. Her on yılın sonunda yapacağınız yenileme talebi ile de koruma süresini istediğiniz kadar uzatmanız mümkün olacaktır.  Bunun yanında,
• Tescilli markanıza ait tüm haklar size aittir, 3. kişiler izinsiz kullanamaz.
• Ayrıca markanızı bir başkasına devredebilir yada kullanım hakkını (Lisans) verebilirsiniz.

5-)Kimler Marka Müracaatı Yapabilir ?

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları (ticari faaliyeti bulunan şahıs ve tüzel kişiler)
• Paris Sözleşmesine üye olan ülkelerin vatandaşları.

6-)Marka tescil başvurusundan önce yapılması gerekenler nelerdir?

Öncelikle yukarıda belirtildiği üzere marka olarak tescil edilmek istenen işaretin ayırt edici olması bir zorunluluktur. Buna göre, üzerinde çalışılan işaretin ayırt edici bir işaret olmasının en baştan sağlanması gerekmektedir. Aksi durum işaretin tesciline engel olacağı gibi bir şekilde söz konusu işaret tescil edilse dahi üzerinde kullanılacağı ürün veya hizmetleri piyasada mevcut benzer ürün yada hizmetlerden ayırt etmesi sağlanmış olmayacağından markadan beklenilen hukuki ve ekonomik yararlar sağlanamayacak ve markanın etkisi çok az olacaktır.

Yukarıda belirtildiği gibi, tescil edilmesi düşünülen bir işaretin aynı yada benzerinin başkaları tarafından daha önce tescil için başvurusunun yapılmış olması yada tescil edilmiş bulunması marka olarak tescilin önünde bir engeldir. Bu durumda bir benzerlik araştırmasının yapılması zorunlu bir işlemdir. Böylece benzer markalar önceden tespit edilecek ve başvuru maliyetleri azaltılabileceği gibi üzerine ciddi yatırımlar yapılması düşünülen bir işaretin önceden tespiti ile yeni işaretlerin bulunabilmesi önemli ekonomik avantajlar sağlayacaktır.

7-)Marka Koruması Ne zaman Başlar ?Marka başvurusu için gerekli müracaat evraklarının Türk Patent Enstitüsü’nde(TPE) kayda girdiği tarih, saat ve dakika itibariyle koruma başlamaktadır. Ancak, müracaatı yapılan bir marka, yönetmelikte belirtilen kriterlere göre inceleme ve araştırmaya tabi tutulmaktadır. Bu nedenle marka hakkının sağladığı yaptırımların en azından müracaatı yapılan marka TPE Resmi Marka Bülteni’nde ilana çıkana kadar (ki bu başvuru tarihinden itibaren asgari 8-9 aydır) kullanılmaması daha sağlıklı olacaktır.

 

8-)Türkiye’de Marka Tescili Ne Kadar Sürede Gerçekleşir ? Müracaat tarihi itibariyle, tüm şartların yerine getirilmesi ve belgelerin eksiksiz olarak TPE’ye sunulması halinde müracaatın belgeye bağlanma süresi yaklaşık 11-12 aydır. Bu sürenin uzamasına, inceleme aşamasında müracaatı yapılan markanın, tescilli ve işlemde olan benzerlerinin çokluğu yada ilan aşamasında 3. kişilerden itiraz gelmesi gibi nedenler yol açabilir. Bu hallerde müracaatın belgeye bağlanma süresi asgari 18 aya çıkabilir.

9-)Tescilli Markayı Kullanmamanın Sonucu Nedir, Hangi Hallerde Marka İptal Edilir?Tescilli bir markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka mahkeme kararı ile iptal edilebilir. Beş yıllık süre içinde marka iptal davası açılamaz. Ayrıca kullanmama haklı bir nedene dayanıyorsa, yine hükümsüzlüğe karar verilemez. Haklı nedenler, olağanüstü haller yada mala veya piyasaya bağlı nedenler olabilir.

10-)Marka Vekili İle Çalışmak Ne Avantaj Sağlar ?

Tescili talep edilecek markanın, marka vekili tarafından resmi müracaat öncesinde ön araştırma ve tescil edilebilirlilik değerlendirmesi sağlıklı olarak yapılmalıdır. Müracaat sonrası işlem süresinin uzun olması, tüm aşamalarda ve resmi yazışmalarda (sürenin yönetmelikler ile belirlenmiş ve sınırlandırılmış olması nedeniyle ) hak kayıplarının önlenmesi açısından Enstitü siciline kayıtlı marka vekili ile çalışmak yararlı olacaktır.

11-)Marka ne zaman korunmaya başlar ve Marka tescil belgesi ne tür haklar sağlar?

Tescil edilen marka belgesi, belgede yazılı olan ürün ve hizmetler üzerine markayı koyma ve kullanma hakkı verir ve sahibine tescilli markayı haksız yere kullanan ve taklit edenlere ihtarname çekme, markayı taşıyan ürünlere ihtiyati tedbir ve el koyma hakkı ile maddi ve manevi tazminat davası açma hakkını sağlar. Marka sahibi bu haklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi için markasını olası taklitlere karşı etkin bir şekilde izlemeye almalıdır. Ayrıca, tescil edilmek üzere yayınlanan markalardan benzerlerini tespit etmek ve itiraz hakkını kullanarak ilgili markanın tescilini engellemek üzere vekillik bürolarından marka izleme hizmeti de alınmalıdır.

? Bilinmesi gereken önemli bir husus şudur ki; başvuru hakkı, hak sahibine işareti bir marka olarak koruma hakkı sağlamaz. Zira tescili bekleyen bir hak olan başvuru hakkı tescil edilmesinden önce hak haksız rekabet hükümlerine göre koruma altında bulunacak ancak markalar hukuki düzenlemesine göre korunamayacaktır.
? Markanın tescili için yapılacak başvurunun yayınlanmasından sonra doğabilecek durumlarla ilgili olarak tazminat talebi yapılabilir. Marka başvurusunun yayınlanması ile anlaşılması gereken, ilk idari inceleme işlemi sonrasında üçüncü kişilerin itirazına açıldığı 3 aylık bülten ilanı aşamasıdır. Bu aşama markanın yine henüz tescil edilmediği ve idari sürecin devam ettiği aşamadır. Ancak başvurunun yayını ile doğan haklar, tescilin yayınıyla birlikte tescilli markadan doğan hakların kapsamı içinde değerlendirilir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayınlanmasından önce karar veremez.
? Bu sebeplerle, markanın tescil edilmesi öncesi kullanılması çeşitli sebeplerle tavsiye edilmemektedir. Bununla birlikte, uzun zamandır kullanılan ve benzeri olmadığı kesinlikle bilinen bir markanın zaten kullanılıyor olması sebebiyle, müracaat durumundan kaynaklanan kullanmama tavsiyesi içerisinde değerlendirilemeyeceği açıktır.
? Markanın sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibariyle hüküm ifade eder. Marka tescilinin yayını ile anlaşılması gereken, idari işlemlerin son bulması ve markanın belgeye bağlanmasına karar verilmesi sonrası tescil ilanı aşamasıdır.
? Marka tescil edildikten sonra her türlü hukuki veya cezai talepte bulunulabilir. Marka tescil edilmesi sonrası sahibine, tek başına kullanma hakkı veren ve bu yönüyle üzerinde ekonomik olarak yararlanma hakkı sağlayan bir belgedir.
? Aynı şekilde, marka belgesi hak sahibine başkalarının aynı yada ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların kullanılmasını önleme hakkı vermektedir. Söz konusu önleme hakkı, hakkın tecavüze uğradığına ilişkin tespit davası, ihtiyati tedbir istemli tecavüzün ortadan kaldırılması ve tazminat davası ve yine tecavüz fiillerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak ürünler ve ürünlerin üretilmesine yarayan kalıp ve parçalara el koymayı kapsayacak şekilde ceza davası açılması hakkını da vermektedir.

12-)Marka başvurusu ile ortaya çıkan hakkın niteliği nedir?? Başvuru için gerekli evrakların TPE’ ye verilmesi ile idari nitelikte bir inceleme süreci işlemeye başlar. Söz konusu başvuru, hak sahibine bir öncelik hakkı tanır ve bu öncelik hakkı, başvurunun kayda alındığı tarih, saat ve dakika itibariyle belirlenir.
?  Başvuru hakkı, başkasının aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer bir işareti aynı yada benzer mal yada hizmetler için tescil ettirmesine engel olan bir haktır. Böylece başvuru ile elde edilen hak, sonraki başvuruların tescilini, TPE tarafından verilecek bir kararla yada yapılacak bir itirazla önleme hakkı sağlayacaktır.
? Başvuru hakkı, başvuru sahibinin veya vekilinin talebi üzerine, marka başvurusunda içerik, mal veya hizmetlerde değişiklikleri kapsamayan; başvuru sahibinin adı ve adresindeki hatalar, imla hatalarına ilişkin yanlışlıkların düzeltilmesi hakkı sağlar.
? Başvuru hakkı, markanın tescil edilmesinden önce, başvuru sahibi tarafından geri çekilebilmesi imkanı sağlar.
? Başvuru hakkı, başvuru sahibine mirasla geçebilen, devir edilebilen, haciz, rehin yada lisans konusu yapılabilecek bir hak sağlar.

13-)“Müseccel Marka” Ne Anlama Gelir ? Ürünler Üzerinde Yer Alan R, TM ve C İşaretlerinin Anlamları ve Özellikleri Nedir ?

• “Müseccel Marka” ; tescil edilmiş ve tescilli olarak korunan marka anlamına gelmektedir.
• R işaretinin açılımı “Register” olarak okunmakta ve “Tescillidir” anlamında mal ve hizmetlerde marka yanında kullanılmaktadır.
• TM işaretinin açılımı “Trade Mark” olarak okunmakta ve “Ticari Marka” anlamına gelmektedir. Tescil başvurusu yapılmış ve henüz tescil edilerek marka tescil belgesine bağlanmamış markalar için kullanılmaktadır.
• C işaretinin açılımı “Copyright” olarak okunmakta ve “Telif Hakkı” anlamında kullanılmaktadır.

14-)Tescil edilmiş marka, daha sonra bir başka şahıs yada firma adına coğrafi işaret tescili olarak alınabilir mi ?555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki KHK uyarınca coğrafi işaret şu şekilde tanımlanmıştır: "belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler". Bu işaretlerin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK uyarınca ve m.7/a,c,f bentleri uyarınca marka özelliği taşımadığı ayrıca düzenlenmiş bulunmaktadır. Buna göre, coğrafi işaret özelliği taşıyan işaretler marka olmaz niteliği taşımamaktadırlar. Buna rağmen, coğrafi işaret özelliği taşıdığı halde marka olarak tescil edilmiş işaretlerin 556 s. KHK uyarınca hükümsüz sayılmasına ilişkin dava açılması imkanı bulunmaktadır.

15-)Tescil Öncesi Marka Araştırması Yapılması Ne Anlama gelir ?Tescili talep edilecek olan markaya konu koruma talep edilecek ürünler, kanun ve yönetmeliklerde yer alan mal ve hizmet sınıfları dikkate alınarak,Türkiye genelinde tescilli tüm markalar ile tescil edilmek üzere yayınlanmış markalar arasında yapılan müracaat öncesi ön araştırmadır.

 

 

16-)“Ticari Marka” ve “Hizmet Markası” Arasındaki  Fark Nedir ?

Ticari Marka; üretimi yapılan ve satışa sunulan ürünlerin tanıtımında ve ayırt edilmesi amacıyla kullanılan ve sahibine inhisari hak sağlayan marka türüdür.

Hizmet Markası ise; 1995 yılında yürürlüğe giren 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiş olan ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren  danışmanlık, hastane, eğitim ve yazılm v.b. işletmelerin sundukları hizmetleri kapsayacak  şekilde tescilini aldıkları markalardır.

17-)Marka Tescili İçin Ne Zaman Müracaat Edilmelidir ?Müracaatın mutlaka markalı ürün yada hizmetin kullanımından önce yapılmasına özen gösterilmelidir. Ürünlerde  veya sunulan hizmetlerde kullanılan markanın belirli bir tanınmışlığa ulaştıktan sonra karşılaşacağı riskler her zaman dikkate alınmalıdır.

18-)Markada Fiili Kullanım Ve Öncelik Hakkı Nedir ?556 Sayılı KHK. tıpkı, eski 551 Sayılı Markalar Kanunu gibi, markayı ilk tescil ettireni değil de markayı fiilen ilk kullananı koruyan bir düzenleme getirmiştir. (556 Sayılı KHK. Madde 8) Bu durumda bir markayı bilfiil ilk kullanan ve bu kullanımını kanıtlayan kişi, markanın gerçek hak sahibi konumundadır. Kanun gerçek marka hakkı sahibi olarak, markayı fiilen ilk kullanan kişiden yana bir tercih kullanmış bulunmaktadır. Bu durumda bir başka üçüncü kişi, markayı tescil ettirmiş olsa da, markayı fiilen ilk kullanan kişi bu fiili kullanımını kanıtlayarak kullanımından doğan öncelik hakkına dayanarak, sonradan markayı tescil ettiren kişiye hükümsüzlük davası açarak, markanın kendi adına tescil edilmesini sağlayabilmektedir.

19-)Türkiye’de Alınan Bir Marka Tescili Tüm Dünyada Geçerli midir ?Marka, hangi ülkede alınmışsa o ülkede koruma sağlayan bir belgedir. Bu sebeple Türkiye’ de belgeye bağlanmış bir marka ancak Türkiye’ de koruma altında olacaktır. Başkaca ülkelerde markanın korunması istendiğinde, istenilen ülkelerin patent ofislerine tescil için müracaat edilmesi gerekmektedir.

20-)Yurtdışında Marka Tescili Nasıl Yapılır ?Markalar tescil edildikleri ülkelerde korunur. Bu nedenle koruma talep edilen ülkelerde tescil başvurusu yapılmalıdır. Tüm dünyada geçerli bir tescil sistemi yoktur. Türkiye’nin yararlanabildiği 2 toplu tescil sistemi vardır: Topluluk Markası (CTM) ve Madrid Protokolü.Topluluk Markası,tek bir başvuru ile 25 Avrupa Birliği ülkesinde tescil olanağı sağlar. Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan başvuru ile 64 üye ülkenin tamamı veya seçilen ülkeler için koruma sağlanabilmektedir.

21-)Yurt dışında marka tescili için müracaat şekilleri nelerdir ?Yurtdışı marka tescil işlemlerinde Toplu Tescil Sistemleri ve bunu yanında ülkesel olarak müracaat işlemleri yapılabilmektedir. Toplu tescil sistemleri CTM ( Topluluk Markası) ve Madrid Protokolü toplu tescil sisteminden Türk firmaları yararlanabilmektedir. Toplu tescil sistemlerine üye olmayan diğer ülkeler için ise tek tek müracaat edilerek koruma sağlanabilir. Ayrıca toplu tescil sistemine üye olan ülkelere, hem ülkesel hem de toplu tescil sistemlerinden biri seçilerek marka tescil işlemi yapılabilir.
Topluluk Marka Tescili ve Madrid Protokolüne Göre Marka Tescil Karşılaştırılması

 

 

 

Topluluk Markası Madrid Protokolü
Tek başvuru ,Tek başvuru,Tek dil. Üye ülkelerin tamamı için ülke seçimi mümkün değil   Üye ülkelerden istenilen seçilebilir.İşlem süresi belirsiz ve uzun   İşlem süresi belirli ve kısa (En çok 18 ay).Daha önceki başvuru veya tescile bağımlı değil   Başvurunun dayandığı kaynak ülkedeki başvuru veya tescile bağımlıTek bir ülkede red edilirse başvuru tamamen ret ediliyor   Ret edilen ülkeler dışında tescile devam edilmesi  mümkünTek bir ülkede kullanımı yeterli,Her ülkenin kendi kullanım süreleri dikkate alınıyor.Tek ülkede kullanım yeterlideğil.Başvuru başka bir başvuruya bağımlı değil   Başvuru ve tescil kaynak başvuru veya tescile beş yıl boyunca bağımlı. Kaynak başvuru veya tescil iptal olursa, bağımlı başvuru veya tescil de iptal olur. Bu durumda ulusal başvurulara dönüşebilir.

22-)Topluluk Markası Nedir?Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı için geçerli olan Topluluk Markası, Avrupa Topluluğu Konseyinin 40/94 sayılı Topluluk Tüzüğü ile düzenlenmiştir.Avrupa Topluluğu ülkelerinin tümünde geçerli olan bir sistemdir. Sistem, Avrupa Birliğini bir devlet gibi kabul ederek hareket etmeyi gerektirmektedir. Bir tek marka başvurusuyla, Topluluk üyesi devletlerde geçerli olan marka tescil belgesi alınmaktadır. Türk vatandaşları da Paris Sözleşmesi gereğince Topluluk Markası tescil ettirebilirler ve Avrupa Topluluğu’nda korunmasını sağlayabilirler. Topluluk markası almak için, İspanya’nın Alicante şehrinde bulunan Topluluk Marka Ofisi (OHIM)’ne doğrudan veya bu maksatla Topluluk üyesi ülkelerin Marka Tescili işlemini yapan ofislerine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

23-)Markalarda yurtdışı tescil işlemlerine devlet desteği varmıdır. ?

İki farklı destek uygulaması ile yurtdışında markalaşmaya destek verilmektedir.
• Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında sağlanan destekler doğrudan İhracat Genel Müdürlüğünce, Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsündeki şirketlere verilmektedir.
• Bir diğer destek uygulaması ise KOSGEB tarafından verilen markalaşma destekleridir.
Destek uygulamaları hakkında KOSGEB Başkanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yanında sektörel İhracatçı Birliklerinden detaylı bilgi alınabilir.

24-)Marka Başvuru ve Tescil Belgeleri Üzerindeki Tasarruflar Ve Değişiklikler Nelerdir, Bunların Enstitü’ye Bildirilmesi Zorunlu Mudur?

Marka sahibi, markasını kullanarak yada başkasının kullanmasına izin vererek markasından ekonomik menfaat elde eder. Marka tescil belgesi ile elde edilen hak devredilebilir, lisans sözleşmesi yoluyla kiralanabilir, veraset yolu ile varislere intikal edebilir yada rehin edilebilir. Marka tescil belgesi üzerinde yapılan devir, lisans, veraset ve intikal, rehin gibi tasarruflarla, adres ve unvan değişikliklerinin üçüncü kişilere karşı hüküm ifade edebilmesi için Marka siciline kayıt edilmesi gereklidir. Bunun için de, bu değişiklikler Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmelidir.

 

 

 

 

25-)Marka Hakkı İhlal Ediliyorsa Ne Yapılmalıdır?K.H.K. ‘ nin sağladığı korumadan yararlanmanın ana şartı, markanın TPE tarafından tescil edilmiş olmasıdır. Tescil edilmemiş bir  marka KHK anlamında korunmadan yararlanamayacaktır. Tescil edilmemiş bir markaya yapılan ihlale karşı gidilecek yol T.K ‘ nun haksız rekabet hükümleri olacaktır.

İhlal (tecavüz), tescilli bir markanın, sahibinin izni olmaksızın 556 sayılı Mark KHK anlamında kullanılması veya o markayı taşıyan mal ve hizmetlerin, tecavüzün bilinmesine rağmen o malların nereden sağladığının bildirilmesinden kaçınılmasıdır. Marka hakkı ihlâl edilen Tescilli Marka sahibi, adli makamlara başvurup, kanunda öngörülen hukuk veya ceza davalarından birini açabilir.

Markanızın bir başkası tarafından kullanıldığını düşünüyorsanız, başvuracağınız merci, İhtisas mahkemeleri olarak hizmet veren “Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleridir (FSHHM)”. Eğer, bulunduğunuz ilde FSHHM yoksa, Asliye Hukuk mahkemelerine başvurmanız gerekir.Ülkemizde şu ana kadar (Ekim 2005) toplam 8 adet İhtisas mahkemesi kurulmuştur.

• İstanbul’da 5 adet (3 Ceza Mahkemesi, 2 Hukuk Mahkemesi)
• Ankara’da 2 adet (1 Hukuk Mahkemesi, 1 Ceza Mahkemesi)
• İzmir’de 1 adet Ceza Mahkemesi

Bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz. Saygılarımızla…

reklam ajansı